Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Bestemmingsplan De Veenhoop - Recreatieterrein

U bevindt zich hier: Home | Bestemmingsplan De Veenhoop - Recreatieterrein

Bestemmingsplan De Veenhoop - Recreatieterrein

Gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het bestemmingsplan De Veenhoop - Recreatieterrein op 15 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is de planologische vertaling van de plannen voor het recreatieterrein in het dorp De Veenhoop. In deze plannen worden de jachthaven en het kampeerterrein opgewaardeerd met een aantal recreatiebungalows, twee groepsaccommodaties en een multifunctioneel gebouw. Een deel van de recreatiebungalows komt aan een nieuw te graven water te liggen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerd. Het

betreft:

•          Op de verbeelding is in het bouwvlak van het multifunctioneel gebouw de bouwhoogte naar 5,5 meter en de goothoogte naar 3,5 meter verlaagd. Het bouwvlak is vergroot om het gelijkblijvende programma op één bouwlaag te kunnen realiseren. De oppervlakte voor horeca is gelijk gebleven. Met deze aanpassing wil de initiatiefnemer tegemoet komen aan de wensen van de omwonenden met betrekking tot de bouwhoogte van het multifunctioneel gebouw.

•          De mobiliteitstoets is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen over het ontbreken van het verkeer naar de zeilschool. Deze verkeersbewegingen zijn nu verwerkt in de mobiliteitstoets. De uitkomst blijft dezelfde: de wegcapaciteit kan de maximaal te verwachten verkeersintensiteit aan.

 

Bekijken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage:

  • In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur;
  • U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en vaststellingsbesluit hier downloaden;
  • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0090.BP2015DPW006-0401.

 

Reageren

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als u belanghebbende bent, binnen de onderstaande beroepstermijn een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Alleen als u tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit kunt u beroep instellen, tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen. Als het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen kunt u ,als u geen zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen voor zover het beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

 

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

 

Ter inzage liggende stukken: vaststellingsbesluit en bestemmingsplan.

Beroepstermijn: vrijdag 2 december 2016 tot en met donderdag 12 januari 2017

Publicatiedatum 29-11-2016
Taal Nederlands
Type bestemmingsplan
Postcode 9215
Gemeenten Smallingerland
Provincies Fryslân