Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Wonen | Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

De gemeente werkt samen met WoonFriesland en in overleg met huurdersvereniging De Bewonersraad, aan een plan voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in Smallingerland. Hier vindt u meer informatie en documenten

De gemeente selecteerde 3 locaties in Drachten waar de nieuwe woonwagenstandplaatsen zouden kunnen komen. Dat zijn:
- bij het bestaande woonwagenkamp aan de Wetterwille (circa drie standplaatsen)
- groengebied tussen de Fennereed en de Waterbies (circa vijf standplaatsen)
- Vrijburgh. Het gaat om het gebied tussen De Folgeren, Folgeralaan en Duizendblad. Een exacte plek is nog niet bepaald. De gemeente ziet hier kansen voor een mix van kleinschalige woonconcepten, waaronder woonwagenstandplaatsen (maximaal 12 standplaatsen).
De gemeente selecteerde deze 3 locaties omdat ze voldoen aan de criteria die we formuleerden voor de uitbreidingslocaties:
- Locatie ligt geïntegreerd in een woonwijk
- Kleinschalige locaties verspreid over Drachten
- Goede ontsluiting voor autoverkeer
- Locatie gaat niet ten koste van structureel groen
- Voldoende ruimte voor standplaatsen van maximaal 299m2

B&W besluiten

We hebben besloten de twee besluiten over het onderzoek naar de uitbreiding van woonwagenlocaties openbaar te maken. Het eerste besluit hebben we genomen op 21 november 2017 en heeft als onderwerp "Uitbreiding woonwagenstandplaatsen: tussenbesluit haalbaarheid locaties". Van de bijlage "Locatieverkenning uitbreiding woonwagenstandplaatsen Gemeente Smallingerland" hebben we op pagina 7 bij de locatie De Knobben (De Wiken) een zin zwart gemaakt. Reden hiervoor is, dat het bedrijfsinformatie betreft.
Van de bijlage van Ohpen "Betreft: uitgangspunten calculaties 4 woonwagenlocaties Smallingerland" hebben we de namen van de adviseurs van het bedrijf en de uitwerking van de calculaties eveneens zwart gemaakt. Reden hiervoor is bescherming van de privacy en het voorkomen van financieel nadeel.

Het tweede besluit hebben we genomen op 20 februari 2018 en heeft als onderwerp "Uitbreiding woonwagenstandplaatsen: financiële uitwerking". Dit stuk vertrekken we in zijn geheel.

Documenten uitbreiding woonwagenlocaties
We hebben in juli 2018 besloten om alle documenten over de uitbreiding van de woonwagenlocaties openbaar c.q. gedeeltelijke openbaar te maken. We hebben daarvoor de volgende documenten verzameld:
- verslagen van de projectgroep, werkgroep, bewonersavonden, bestuurlijk overleg;
- projectopdracht;
- projectplan;
- voortgangsrapportages;
- e-mailverkeer.
N.a.w.-gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen zijn zwart gemaakt.
Hiernaast bij 'lees verder' kunt u de informatie inzien of downloaden.

Juni 2018

Het college van B&W schreef in juni 2018 in haar hoofdlijnenakkoord het volgende met betrekking de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen:
'Er is een locatieonderzoek naar woonwagenstandplaatsen geweest. Dit heeft geleid tot de nodige maatschappelijke onrust. Het is wenselijk om stil te staan bij de uitgangspunten en de financiering voor dat dit proces wordt voortgezet'
[...]
'Het college stopt het proces voor de realisering van woonwagenstandplaatsen in afwachting van de uitkomst van het gesprek met de gemeenteraad over de uitgangspunten en de financiering.'

November 2018
Het college van Burgemeester en Wethouders gaat met de gemeenteraad in gesprek over de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Smallingerland. Zij voeren dit gesprek op basis van een raadsvoorstel. 
Het raadsvoorstel inclusief bijlagen is gereed en openbaar. U kunt de stukken downloaden en inzien via de link hiernaast bij 'lees verder'.