Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

planschade

U bevindt zich hier: Home | planschade

planschade

Beschrijving

Als gevolg van een aantal oorzaken of besluiten kunt u schade lijden in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van uw woning. Een voorbeeld is het verlies van uitzicht of aantasting van privacy door het bouwen van woningen op een plaats waar voorheen op grond van het bestemmingsplan geen bebouwing was toegestaan. Als u van mening bent dat u planschade lijdt of heeft geleden dan kunt u bij het college van B&W een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade indienen. Het college laat zich door een onafhankelijk en deskundig adviesbureau adviseren.

Meer informatie vindt u in de folder planschade.

Voorwaarden

De oorzaak van de schade moet gelegen zijn in:

  • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente, of van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk;
  • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een ontheffing;
  • het (nog) niet verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning op grond van de Woningwet;
  • bepalingen van provinciale verordeningen;
  • een koninklijk besluit dat de werking van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing verklaart vanwege de landsverdediging;
  • een projectbesluit van de gemeente, de provincie of het Rijk;
  • besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening niet van toepassing verklaren.

Als er sprake is van schade blijft een gedeelte voor rekening van de aanvrager. Dit is het zogenaamde eigen risico van twee procent. Het eigen risico wordt toegepast op uw inkomen (bij inkomensverlies) of op de waarde van de woning (bij waardevermindering).

Het is niet zo dat schade altijd wordt vergoed. Als schade bijvoorbeeld voorzienbaar moet worden geacht dan komt deze voor uw eigen rekening. Dit kan zich voordoen als de gemeente de plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en de daarvoor nodige bestemmingsplanwijziging bekend heeft gemaakt en u daarna de woning heeft gekocht. In dat geval heeft u zo gezegd het risico aanvaardt. Ook kan de schade anderszins zijn vergoed. U heeft bijvoorbeeld grond van de gemeente gekocht tegen een sterk gereduceerd tarief.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier planschade (pdf). Het formulier kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente:
Postbus 10.000
9200 HA Drachten

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente tel 0512 581234

Naar het formulier