Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

burgerinitiatief indienen

U bevindt zich hier: Home | burgerinitiatief indienen

burgerinitiatief indienen

Beschrijving

Een burgerinitiatief is de mogelijkheid voor burgers om eigen voorstellen of onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Het burgerinitiatief: 

 • is gericht op bevordering van het algemeen belang (dus niet van iemands persoonlijke of zakelijke belang); 
 • heeft een meerwaarde voor de gemeenschap; 
 • vindt in de openbare ruimte plaats (dus niet in de achtertuin of thuis op zolder); 
 • heeft een rol voor de gemeente.

Voorwaarden

Wie mogen een burgerinitiatief indienen?
Stemgerechtigden voor de gemeenteraad mogen een burgerinitiatief indienen. Het maakt niet uit of u inwoner bent van de gemeente Smallingerland of niet (want misschien woont u ergens anders en hebt u wel een geweldig goed idee). Volwassenen kunnen een burgerinitiatief indienen namens hun kind(eren). Ook jongeren van 16 jaar of ouder die in de gemeente Smallingerland wonen en rechtspersonen zoals verenigingen of stichtingen mogen een burgerinitiatief indienen.
Het initiatief moet worden ondersteund door 25 handtekeningen van mensen die ook een initiatief mogen indienen. Deze 25 ondersteuners moeten wél in Smallingerland wonen, om er zeker van te zijn dat er voor het ingediende idee draagvlak is.

Wat voor ideeën en wensen lenen zich voor een burgerinitiatief? 

 • aanleg van een natuurspeeltuin of “ravotbos”
 • realisatie van een gedenkmonument 
 • instandhouding van industrieel erfgoed
 • het opzetten van een nieuw museum
 • straten of parken vernoemen naar iemand

Wat is geen geschikt onderwerp voor een burgerinitiatief?

 • een onderwerp waar de gemeenteraad zelf niet over kan beslissen;
 • een vraag over het gemeentelijk beleid;
 • een klacht over hoe het gemeentebestuur handelt;
 • een bezwaar tegen een besluit van de gemeente;  
 • een onderwerp waarover in de lopende raadsperiode al een besluit is genomen; 
 • of een onderwerp waar korter dan twee jaar geleden al een besluit over is genomen.

Quick scan
Om te bekijken of uw idee geschikt is voor een burgerinititatief kunt u een quick scan uitvoeren. De quick scan bestaat uit 6 vragen. In de eerste 5 vragen wordt de haalbaarheid van uw initiatief bepaald. Daarna volgt een conclusie. Vraag 6 gaat over een aantal uitzonderingen.

 1. Bent u (op het moment van het indienen van het verzoek) kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen of bent u ouder dan zestien jaar en inwoner van de gemeente Smallingerland?
 2. Kunt u het voorstel voldoende uitgewerkt en voldoende concreet schriftelijk uitwerken?
 3. Bevat uw verzoek tot plaatsing op de agenda van de raad ten minste:
  - een uitwerking van het voorstel of een concreet omschreven onderwerp?
  - de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker?
  - een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de minimaal 25 initiatiefgerechtigden, die in Smallingerland wonen en het verzoek ondersteunen? (Let op: alle personalia moeten worden ingevuld.)
 4. Kunt u het aanvraagformulier volledig invullen voor wat betreft alle gevraagde personalia van u en uw mede-indiener(s)?
 5. Is uw idee, onderwerp of voorstel nieuw voor:
  - het overzicht van lopende projecten/initiatieven?
  - de wijk- en buurtplannen zoals gemeld op de gemeentelijke website?

Als u alle vragen met “ja” kunt beantwoorden, dan maakt u een goede kans dat uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst kan worden (ga verder naar vraag 6).
Als u de vragen 1 t/m 4 niet allemaal met “ja” kunt beantwoorden, dan kunt u proberen gerechtigde personen te vinden die voorstander zijn van uw idee en deze willen indienen. 
Als u vraag 5 met “nee” moet beantwoorden dan kunt u voor dit onderwerp geen voorstel indienen.
Als u vraag 5 met “weet ik niet” moet beantwoorden, neem dan contact op met de griffie van de raad. De griffier kan uitzoeken of uw idee nieuw is.

Vraag 6 gaat over een aantal uitzonderingen.

6. Is uw voorstel:
a) Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad?
b) Een vraag over het gemeentelijk beleid?
c) Een onderwerp dat alleen een privé-belang betreft?
d) Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur?
e) Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur?
f) Een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen?

Als u een of meer van de vragen a) tot en met f) met “ja” moet beantwoorden, dan kan uw voorstel niet als burgerinitiatief worden aangemeld.

Het uiteindelijke plan: een handleiding
Een plan is pas goed als er een goede beschrijving is van het probleem, de mogelijke oplossing en de manier waarop het uitgevoerd zou kunnen worden.
Om u op weg te helpen, volgen hier enkele onderwerpen die u kunt beschrijven in uw plan. Laat u zich niet afschrikken door dit lijstje: het is niet verplicht om alle tien onderwerpen uit te werken! En als u er zelf niet helemaal uitkomt, dan helpen medewerkers van de griffie u graag verder.

1. Inleiding: een korte beschrijving van uw idee of plan
2. Aanleiding: een beschrijving van de achterliggende gedachte om tot dit plan te komen. 3. Doel, doelgroep: wat wilt u bereiken en voor wie is het bestemd
4. Huidige situatie: beschrijving van de situatie op dit moment
5. Voorbeelden van hoe het ook kan
6. Begroting: een indicatie van de kosten
7. Mogelijke knelpunten: een opsomming van mogelijke problemen of bezwaren bij de uitvoering van het project
8. Financiering: waar zou het geld vandaan kunnen komen
9. Planning: wanneer zou het plan moeten worden uitgevoerd, in welke stappen en hoe lang gaat het duren (fasering)
10. Gevraagde beslissing aan gemeenteraad: waarover wilt u de raad een besluit laten nemen.

Aanvragen

Als het resultaat van de Quick Scan positief is, dan kunt u hiernaast de formulieren downloaden die u nodig heeft.
Als u het formulier heeft ingediend, beslist de gemeenteraad zo snel mogelijk of het initiatief op de agenda komt. Als dat zo is dan krijgt u een uitnodiging voor de raadsvergadering. U kunt dan tijdens de vergadering uw initiatief toelichten. Natuurlijk zijn ook de ondersteuners van uw voorstel en andere belangstellenden van harte welkom.
De gemeente publiceert het raadsbesluit over het burgerinitiatief. Houd er rekening mee dat tussen een eerste behandeling en een eventueel besluit enkele maanden tijd kan zitten.

Meer informatie
De medewerkers van de griffie kunnen u meer vertellen over de procedure en de voorwaarden rond het burgerinitiatief. Zij zijn bereikbaar via 0512 581234 of via e-mail