Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Omgevingswet

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Omgevingsvisie | Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. In totaal worden 26 landelijke wetten vervangen door deze Omgevingswet. De oude wetten gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water vervangen.

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:
• minder en overzichtelijke regels
• meer ruimte voor initiatieven
• lokaal maatwerk
• vertrouwen
Doordat er minder regels zijn en doordat deze regels overzichtelijker zijn, is het wettelijke kader inzichtelijker voor inwoners, ondernemers en overheden. Bovendien maakt de Omgevingswet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger.

Gebruikers centraal
Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Dat is onder andere te zien aan:
• één vergunning, één bevoegd gezag
• ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’-principe
• regels op één plek
• participatie mogelijkheid voor burgers aan de voorkant bij beleidsontwikkeling
• ruimte om te anticiperen

De Omgevingswet gaat ervoor zorgen dat gemeenten op een praktische en flexibele manier oplossingen vinden voor maatschappelijke opgaven, zoals demografische krimp, de aanpak van kantorenleegstand en voldoende woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Procedures worden eenvoudiger en sneller en administratieve rompslomp verminderd doordat per vergunning één bevoegd gezag wordt aangewezen. Omdat in principe alles wat decentraal kan ook decentraal geregeld wordt, krijgen gemeenten meer afwegingsruimte voor lokaal maatwerk.

De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor sommige overheden, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Daarbij is de ja, mits…benadering van groot belang. En het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren  in samenwerking met de samenleving.

De rol van de gemeenteraad
De raad stuurt op hoofdlijnen met de Omgevingsvisie  (dat is de opvolger van de huidige structuurvisie) en het Omgevingsplan (dat is de opvolger van de huidige bestemmingsplannen). De raad schept randvoorwaarden voor het beheer, gebruik en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoeringsaspecten.

De gemeenteraad kan zich nu al voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet door alvast zijn ambities te formuleren: wat is belangrijk in onze gemeente? Welke opgaven zijn belangrijk? Wat voor een gemeente willen wij zijn? De gemeenteraad kan vervolgens per gebied vaststellen welke kwaliteit er is, welke kwaliteit wenselijk is en welke stappen kunnen worden gezet om die te realiseren. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: voor welke thema’s en gebieden willen we gebruik maken van bestuurlijke afwegingsruimte? Willen we in specifieke gebieden meer nadruk leggen op bijvoorbeeld economische groei, duurzaamheid of ruimtelijke diversiteit?

Meer informatie
Meer lezen over de Omgevingswet? Kijk dan op de landelijke website over de Omgevingsvisie:  https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/