Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

De Bouwen

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bouwen en verbouwen | Bouwprojecten | De Bouwen

De Bouwen

De Bouwen ondergaat een flinke metamorfose.

De Bouwen is één van de wat oudere wijken van Drachten met ruim 3.300 inwoners, verdeeld over ruim 2.000 huishoudens. Het grootste deel van de wijk is gebouwd in de jaren ’50, ’60 en ’70. De onderdelen van de wijk hebben ieder hun eigen karakteristiek en samen vormen ze een wijk die door veel bewoners als plezierig wordt ervaren. Toch zijn er problemen met de woningvoorraad en de woonomgeving geconstateerd, die de komende jaren om een oplossing vragen.

Wat er in grote lijnen gaat gebeuren in De Bouwen staat beschreven in een concept-Wijkvisie, een gezamenlijk product van de gemeente Smallingerland, Accolade en WoonFriesland. In de wijkvisie staat beschreven wat goed is in de wijk en dus moet blijven, maar ook welke problemen er zijn en hoe we deze kunnen oplossen. Tot de knelpunten behoren veroudering van een deel van het woningenbestand, verkeersproblematiek en problemen met water en groen in de wijk.

Grote verbouwing of toch nieuwbouw

Een flink deel van de huurwoningen uit de jaren vijftig en zestig is toe aan een opknapbeurt of moet worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In de Wijkvisie staat globaal beschreven hoe de huidige kwaliteit is van de huurwoningen. Er staat nog niet tot in detail in welke woningen precies worden gesloopt of opgeknapt. We kiezen in overleg met de bewoners de beste oplossing voor pakweg de komende twintig jaar.

Of er nu besloten wordt tot nieuwbouw of een opknapbeurt, het is de bedoeling dat De Bouwen gevarieerd en betaalbaar blijft. Dit betekent dat er in geval van sloop betaalbare woningen terugkomen voor de huidige bewoners. Wie tijdelijk uit zijn huis moet, kan rekenen op goede tijdelijke huisvesting, een verhuiskostenvergoeding, tijdige informatie en inspraak in deelplannen.

Woonzorgzones voor ouderen

In De Bouwen wonen nu relatief veel ouderen in een instelling of serviceappartement. De verwachting is dat ouderen in de toekomst steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, waar zij zorg en begeleiding aan huis krijgen. In de Wijkvisie is sprake van ontwikkeling van woonzorgzones, waar wonen, zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met corporaties en zorginstellingen.

Water, groen en verkeer

De Wijkvisie gaat niet alleen over woningen, maar ook over de woonomgeving. Zo staan in de wijkvisie voorstellen over het instellen van een parkeerzone en een groot aantal verkeersremmende maatregelen. Een opvallend element in de plannen is de aanleg van een waterverbinding van het Reidingpark naar nieuw aan te leggen vijvers bij de flats aan de Kennedylaan. Deze vijvers en waterverbinding moeten zorgen voor het voorkomen van wateroverlast. Het Reidingpark zelf wordt in de plannen zodanig gemoderniseerd dat het weer een open en plezierige verblijfsomgeving wordt.

Onderdeel voor het plan voor de Bouwen is een verbetering van de waterhuishouding. Vanuit het Reidingpark komt een waterverbinding met open sloten en waar nodig een ondergrondse leiding - dwars door de wijk naar de nieuwe vijvers bij de Kennedyflats. Deze vijvers krijgen glooiende oevers, omdat ze zijn bedoeld als waterberging. het waterpeil moet dus flink kunnen varieren.

Voor de basisschool De Spreng is nieuwbouw voorzien, in combinatie met voorzieningen voor buitenschoolse opvang, jeugd en jongeren en een peuterspeelzaal.

Voor de wijkvernieuwing in De Bouwen is de website http://www.debouwen.nl/ geopend. Hier vindt u alle actuele informatie over de stand van zaken van de wijkvernieuwing.