Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Hoe wordt bestemmingsplan vastgesteld?

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bestemmingsplannen bekijken | Hoe wordt bestemmingsplan vastgesteld?

Hoe wordt bestemmingsplan vastgesteld?

Bestemmingsplannen: hoe is de procedure en hoe kunt u reageren?

De procedure rondom bestemmingsplannen bestaat uit een aantal fasen.

Voorontwerp

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt, wordt het gebied begrensd en onderzocht. Landmeters spelen hierin een rol. Er wordt gekeken in de archieven en in het gebied zelf. Gaat het om een nieuwe ontwikkeling (woningbouw of bedrijventerrein), dan wordt eerst een stedenbouwkundige afweging gemaakt. Dit vormt samen met het vastgestelde ruimtelijke beleid de visie voor het gebied. Met deze ingrediënten maakt de gemeente uiteindelijk een voorontwerp van een bestemmingsplan. In principe ligt ieder voorontwerpbestemmingsplan ter inzage voor inspraakreacties. Er wordt alleen afgezien van deze vorm van inspraak bij bestemmingsplannen met kleine nieuwe mogelijkheden of plannen die weinig invloed op de omgeving hebben. Bij grote plannen wordt vaak ook een aparte inloopavond georganiseerd.

Inspraak en overleg

Een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt (meestal) ter inzage gelegd voor inspraakreacties. Dit is nog voor de formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in gang wordt gezet. Dit gebeurt op basis van de gemeentelijke inspraakverordening.

Als u wilt inspreken dan kunt u dat schriftelijk of mondeling doen, de inspraak is gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders en zij nemen uw reactie mee bij het opstellen van de volgende fase van het bestemmingsplan, namelijk het ontwerp.
Overleg is een wettelijke verplichting. Het houdt onder meer in dat het voorontwerp wordt toegezonden aan andere overheidsinstanties,  zoals provincie, het waterschap en het rijk. Ook kan tijdens de inspraak- en overlegperiode op een informele manier worden gesproken  met marktpartijen en belangengroeperingen.

Ontwerp

De resultaten van de inspraak- en overlegperiode worden voorzien van een gemeentelijke reactie en al dan niet in het bestemmingsplan verwerkt. Na deze aanpassing spreken we van een ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp wordt voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Hiermee start de formele procedure. Tijdens deze 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met een ontwerpbestemmingsplan dan kunt u gedurende 6 weken een gemotiveerde zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Als u dit lastig vindt kunt u er ook voor kiezen om uw zienswijze mondeling in te dienen.  Hiervoor moet u een afspraak maken op het gemeentehuis. Een zienswijze kan zowel positief als negatief zijn.

Vaststelling

Het college van Burgemeester en Wethouders bespreekt de zienswijzen en voorziet deze van een inhoudelijke reactie. Indien nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Het college doet hierna een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt dit voorstel eerst in haar Ronde Tafel vergadering. Bij deze vergadering kan de gemeenteraad in gesprek met diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Daarna wordt het voorstel besproken in Het Debat. Tijdens deze vergadering kan de gemeenteraad met elkaar in debat over het plan. Hier wordt bepaald of het plan door kan naar Het Besluit. Tenslotte wordt het plan in Het Besluit door de gemeenteraad vastgesteld.

Beroepstermijn

Nadat de vaststelling van het bestemminsplan door de gemeenteraad bekend wordt gemaakt, volgt er een beroepstermijn.
Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbende zijn en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen, kunnen nu nog 6 weken lang beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Een voorlopige voorziening voorkomt dat het plan in werking treedt als er beroep is ingediend.

Onherroepelijk

Na de periode van beroep bij de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit plan is dan officieel geldig in het gebied waar het betrekking op heeft.