Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Afwijken van een bestemmingsplan

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bestemmingsplannen bekijken | Afwijken van een bestemmingsplan

Afwijken van een bestemmingsplan

In sommige gevallen kunt u ontheffing aanvragen als uw bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan.

Als u grond of een gebouw anders wilt gaan gebruiken of er iets wilt bouwen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Uw plan wordt dan getoest aan het bestemmingsplan. Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft in sommige gevallen echter mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Afhankelijk van de omvang en aard van uw plan wordt er dan een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Reguliere procedure

Aan veel kleine plannen kan de gemeente medewerking verlenen met toepassing van de reguliere procedure.
Er zijn twee situaties:

 • Afwijken binnen het bestemmingsplan.
  Hierbij is in het bestemmingsplan zelf opgenomen in welke gevallen de gemeente af kan wijken van het bestemmingsplan.
 • Afwijken buiten het bestemmingsplan.
  Dit geldt voor een beperkte lijst plannen die genoemd zijn op de website van overheid.nl in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Als de gemeente met de reguliere procedure kan en wil afwijken van het bestemmingsplan dan neemt zij in principe binnen 8 weken een besluit. Dit besluit is dan onderdeel van uw omgevingsvergunning. Tegen dit besluit mogen belanghebbenden bezwaar maken bij de gemeente.

Uitgebreide procedure

Als het niet mogelijk is om van de reguliere procedure gebruik te maken en de gemeente wil toch aan uw plan medewerking verlenen dan kan de gemeente besluiten van het bestemmingsplan af te wijken met toepassing van de uitgebreide procedure. Er zijn twee situaties:

 • Afwijken buiten het bestemmingsplan.
  De aanvaardbaarheid van het plan moet dan blijken uit een ‘ruimtelijke onderbouwing’.
 • Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan.
  Het kan zijn dat uw plan tijdelijk is. De gemeente kan dan toestemming geven om van het bestemmingsplan af te mogen wijken voor een beperkte termijn van maximaal 5 jaar.

Als de gemeente met de uitgebreide procedure wil afwijken van het bestemmingsplan dan neemt zij in principe binnen 26 weken een besluit. Dit besluit is dan onderdeel van uw omgevingsvergunning. Voordat de gemeente haar besluit neemt legt zij een ontwerpbesluit ter inzage. Belanghebbenden mogen dan bij de gemeente een zienswijze indienen. Nadat het besluit genomen is mogen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.