Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Informatie over de belastingaanslag 2019

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Februari | Belastingen, kwijtschelding aanvragen, OZB en WOZ-waarde

Informatie over de belastingaanslag 2019

Geplaatst: 27-2-2019

Belastingen, kwijtschelding aanvragen, OZB en WOZ-waarde

Deze week ontvangt u het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen voor 2019. Op dit biljet vindt u de WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en – als u een hond heeft – de hondenbelasting. De Drachtster centrumondernemers vinden ook de reclamebelasting op de gecombineerde aanslag. Waarom heft de gemeente deze belastingen en waarvoor zijn ze?

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing is voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Hierbij maken we onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Het tarief voor een éénpersoonshuishouden is € 218,- en een meerpersoonshuishouden betaalt € 257,-.

Rioolheffing
Rioolheffing is voor de kosten van het inzamelen, transport en verwerken van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. Ieder bedrijf of huis dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering betaalt hieraan mee en krijgt dus de aanslag rioolheffing. Het tarief voor eigenaren blijft € 182,-. Het tarief voor het gebruikersdeel is met € 1,- verhoogd naar € 95,-.

Hondenbelasting
In de gemeente betalen hondeneigenaren hondenbelasting per hond. Voor de eerste hond betaalt u € 66,- en voor elke volgende hond € 95,- . Met de bijdrage onderhoudt de gemeente onder andere hondenuitlaatvelden en neemt het maatregelen om overlast van hondenpoep tegen te gaan. Is het aantal honden in uw huishouden gewijzigd? Als u dit niet op het aanslagbiljet terugvindt, dan ontvangt u daar later in het jaar nog een aangepaste aanslag of een verminderingsbiljet van.

Reclamebelasting
Ondernemers in het centrum van Drachten betalen reclamebelasting. Zij mogen voor een deel gebruik maken van de openbare ruimte om reclame te maken voor hun bedrijf. Welke ondernemers belasting betalen en de hoogte van de belasting staat in de verordening. De opbrengst van reclamebelasting gaat naar de stichting Ondernemersfonds Centrum Drachten die activiteiten organiseert in het centrum. Het tarief is € 424,-.

KWIJ TSCHELDING
Kunt u de belasting niet betalen?
Vraag dan kwijtschelding aan

Sommige mensen krijgen ieder jaar automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, omdat ze vorig jaar ook kwijtschelding kregen en hun inkomen niet gewijzigd is voor 2019. De Belastingdienst, het UWV en de RDW controleren het inkomen en het vermogen (banksaldo en bezittingen) van deze aanvragen.

Heeft u niet voldoende inkomen en weinig tot geen vermogen, dan is het zinvol kwijtschelding aan te vragen. Als u niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding dan kunt u alsnog zelf kwijtschelding aanvragen via smallingerland.nl. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:
• De rioolheffing gebruikersbelasting
• De afvalstoffenheffing
• Hondenbelasting (alleen 1e hond)
Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en financiële situatie. Ook moet u rekening houden met de kostendelersnorm.

Kostendelersnorm: inkomen van in huis
wonende personen telt ook mee

Sinds 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet. Dit betekent dat er bij kwijtschelding rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Zij kunnen de kosten delen, vandaar de naam kostendelersnorm. Hoe meer kostendelers, hoe kleiner de kans op kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn inwonende studerende kinderen.

WOZ en OZB
De hoogte van de WOZ-waarde

Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. De wet WOZ verplicht de gemeente om de waarde van uw woning te waarderen op het prijspeil van één jaar terug. De WOZ-waarde op het aanslagbiljet 2019 is dus de waarde van uw woning op 1 januari 2018. In de gemeente zijn de WOZ-waarden van woningen met gemiddeld 5,32% gestegen. Voor bedrijfspanden is de gemiddelde waarde gestegen met 1,68%. U kunt de WOZ-waarde van uw woning of die van een andere woning opvragen op www.wozwaardeloket.nl.


WOZ-waarde voor huurwoning
Met ingang van 1 oktober 2015 is een nieuw Woningwaarderingsstelsel is werking getreden. Hiermee wordt de maximale huurprijs van sociale woningen beïnvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. Daarom zet de gemeente sinds 2016 ook de WOZ-waarde van een huurwoning op het aanslagbiljet. Hier hoeft u niets mee te doen. Heeft u hier vragen over of wilt u bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs? Neem dan contact op met uw verhuurder of ga naar www.huurcommissie.nl.

WOZ-waarde en de
onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een algemene belasting. Uit de OZB-opbrengsten onderhoudt de gemeente de wegen, plantsoenen en sportvelden en verstrekt subsidies aan sociaal maatschappelijke en culturele instellingen. Eigenaren van woningen of bedrijfspanden betalen OZB. Bij huurwoningen betaalt de verhuurder de OZB. Om de hoogte van de OZB te bepalen per gebouw, gebruikt de gemeente de WOZ-waarde. We berekenen het tarief door deze opbrengst van OZB te delen door de totale WOZ-waarde. De gemeente heeft geen voordeel bij een stijging van de WOZ-waarden, maar ook geen nadeel bij dalende WOZ-waarden.


Taxatieverslag digitaal bekijken
Vanaf 28 februari kunt u met uw DigiD digitaal de WOZ-beschikking en het taxatieverslag van uw woning bekijken. In het taxatieverslag staat meer uitleg over de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand. U kunt het verslag ook telefonisch opvragen bij de gemeente via 0512-581234.


Heeft u vragen of wilt u bezwaar maken?
Vanaf 1 maart kunt u verschillende gemeentelijke belastingzaken digitaal afhandelen via www.smallingerland.nl/belastingen. Bezwaar maken kan binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet.
Op www.smallingerland.nl/belastingen kunt u:
• Een automatische incasso aanvragen, wijzigingen en opzeggen;
• Aanvragen van kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen en/of ID-kaart;
• Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde;
• Bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Wat heeft u hiervoor nodig?
U hebt uw DigiD inlogcode nodig (inwoners) of eHerkening (voor bedrijven). Dit maakt het invullen van uw verzoek eenvoudiger, want met deze inlog worden verschillende onderdelen al automatisch ingevuld. Na uw aanvraag ontvangt u automatisch een bevestigingsmail. Het is belangrijk om de bevestigingsmail te bewaren, omdat hierin uw zaaknummer staat.


Heeft u een andere vraag over uw belastingaanslag?
Neem contact met op met de gemeente via 0512-581234 of mail uw vraag naar gemeente@smallingerland.nl.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn