Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Presentatie beleidsplan 2019-2022

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Oktober | Presentatie beleidsplan 2019-2022

Presentatie beleidsplan 2019-2022

Geplaatst: 19-10-2018

Beleidsplan 2019-2022 'Ferbine, verbonden' en collegeprogramma 2018 -2022 'Durf te doen' gepresenteerd.

Het college van B&W van de gemeente Smallingerland biedt donderdag 18 oktober de gemeenteraad het Beleidsplan 2019 – 2022 'Ferbine, verbonden' aan, gelijktijdig met het Collegeprogramma 'Durf te doen'. Het beleidsplan bouwt voort op ingezette plannen uit voorgaande jaren en wil nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Beide stukken vindt u hiernaast in de rechterkolom.

Samen doen we meer
Het college heeft vertrouwen in een samenleving die netwerkt, voor elkaar zorgt en in staat is onderling oplossingen te bedenken voor uiteenlopende opgaven. Daar waar dat niet kan, wordt samen gekeken naar mogelijkheden. De gemeente moet bereikbaar en transparant zijn in wat we doen of niet (kunnen) doen. Dit college wil een aantal zaken ook anders aanpakken. Naar buiten gaan en buiten naar binnen halen. Resultaatgericht, samen met haar partners. In het belang van onze inwoners, ondernemers en instellingen. Met elkaar kunnen we meer en trots zijn op elkaar en wie we zijn. Verbetering zoeken door samenwerking, kruisbestuiving en elkaar inspireren: Ferbine.

Financiële situatie
Het Beleidsplan laat een sluitende, structurele begroting voor 2019 en een sluitend meerjarenperspectief zien. In het Beleidsplan 2018-2021 werd uitgegaan van een financiële ruimte van € 2,1 miljoen. De structurele ruimte loopt nu terug naar nagenoeg nul. Toch is een structurele ruimte gevonden om voor € 3,9 miljoen aan aanvullend, nieuw beleid in te vullen.
Een aantal opvallende onderwerpen:

  • Door stijgende bouwkosten is extra budget noodzakelijk om het Onderwijshuisvestingsplan uit te voeren.
  • De eerdere afspraken om de Alfahulpen-constructie en lokale inkoop WMO af te bouwen komen we na.
  • Het op orde houden van onze openbare ruimte vraagt een forse, extra investering, onder andere voor achterstallig onderhoud aan wegen. Ook investeren we extra middelen om de school in Oudega en Samen Kansrijk in te passen.
  • De middelen voor een nieuw zwembad zijn in dit Beleidsplan opgenomen.
  • Voor de vervanging van kunstgrasvelden zijn middelen gereserveerd.

Zorgen over de toekomst
Ondanks een sluitende begroting voor de komende jaren zijn er wel zorgen voor de toekomst. De invloed en afhankelijkheid van de Rijksoverheid op de gemeentelijke begroting neemt toe. Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven binnen het Sociaal Domein de komende jaren nog onzeker.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn