Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Belastingaanslag 2017 onderweg

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Februari | Belastingaanslag 2017 onderweg

Belastingaanslag 2017 onderweg

Geplaatst: 17-2-2017

Toelichting op verschillende heffingen

Binnenkort ontvangen alle Smallingerlandse inwoners en bedrijven het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017. Op dit biljet staan de WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en - als u een hond hebt - de hondenbelasting. Voor de Drachtster centrumondernemers is ook de reclamebelasting opgenomen op de gecombineerde aanslag. Maar wat betekenen nu die verschillende belastingen en waarvoor zijn ze? Onderstaand een overzicht.

Afvalstoffenheffing
Voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval (o.a. restafval, GFT, plastic en oud papier) wordt een afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Hierbij maken we onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishouden. Het tarief voor 2017 is alleen trendmatig aangepast met 1,69%. Door lagere rentelasten en concernkosten kan de eerder voorziene extra stijging met 2,5% achterwege blijven. Voor 2017 bedraagt het tarief voor éénpersoonshuishouden € 200,00 (was € 196,00) en voor meerpersoonshuishouden € 235,00 (was € 231,00).

Rioolheffing
De gemeente heeft de zorgplicht voor het inzamelen, transport en verwerken van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. De kosten die de gemeente hiervoor moet maken brengen we in rekening bij inwoners en bedrijven. Iedereen die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering krijgt een aanslag rioolheffing.
De tarieven voor de rioolheffing zijn aangepast op het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2019. Door lagere rentelasten en concernkosten daalt het tarief voor de gebruikers met € 5,00 en komt uit op € 95,00 (was € 100,00), het tarief voor eigenaren blijft op het niveau van 2016, € 182,00. De eerder voorziene extra stijging voor eigenaren met € 5,00 per jaar kan hierdoor vervallen.

Hondenbelasting
In de afgelopen jaren hebben we extra maatregelen genomen om de overlast door hondenpoep terug te dringen. Iedereen die eigenaar is van één of meer honden is hondenbelasting verschuldigd. De tarieven hondenbelasting voor 2017 trendmatig aangepast en bedragen voor de eerste hond € 63,00 en voor elke volgende hond € 90,00.

Reclamebelasting
De reclamebelasting heffen we voor het voeren van reclame (een openbare aankondiging) van de gebruikers van een onroerende zaak in het centrum van Drachten. Welke centrumondernemers reclamebelasting moeten betalen is bij de gebiedsafbakening opgenomen in de verordening. Uit de opbrengst van deze belasting stellen we een subsidie beschikbaar voor de stichting Ondernemersfonds Centrum Drachten voor het organiseren van activiteiten in het centrum. Het tarief voor 2017 is eveneens trendmatig aangepast met 1,69% en bedraagt € 403,00.

Kwijtschelding
Voor alle mensen die vorig jaar voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, is voor 2017 het inkomen en het vermogen (banksaldo en bezittingen) beoordeeld door de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Als het inkomen en vermogen onder de wettelijke normen blijven wordt automatisch kwijtschelding verleend. Wie is afgewezen ontvangt daarvan bericht.

Komt u niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding, dan blijft het mogelijk om voor de aanslag gemeentelijke belastingen alsnog kwijtschelding aan te vragen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing gebruikersbelasting, de afvalstoffenheffing (basisbedrag voor een- of meerpersoonshuishouden) en hondenbelasting (alleen 1e hond).

Inkomen en vermogen spelen een belangrijke rol bij kwijtschelding. Is uw netto maandinkomen rond het bijstandsniveau en heeft u weinig tot geen vermogen, dan het zinvol kwijtschelding aan te vragen. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kwijtschelding kunt u schriftelijk aanvragen. Vul hiervoor het formulier Kwijtschelding Belastingen in dat u vindt op de site en te verkrijgen is in het gemeentehuis. 

De WOZ-waarde van uw woning
Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf.

WOZ-beschikking bij huurwoningen
Met ingang van 1 oktober 2015 is een nieuw Woningwaarderingsstelsel in werking getreden. Dit nieuwe stelsel heeft tot gevolg dat de maximale huurprijs van sociale woningen wordt beïnvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. Deze waarde van de gehuurde woning is slechts één van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. De WOZ-waarde vermelden we daarom vanaf 2016 op het aanslagbiljet. Voor meer informatie of bezwaren tegen een te hoge huurprijs: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Waarde ontwikkeling
De wet WOZ verplicht de gemeente om de waarde van uw woning te waarderen op het prijspeil van één jaar terug. De WOZ-waarde op het aanslagbiljet 2017 is dus de waarde van uw woning op 1 januari 2016. De WOZ-waarde is dus niet de actuele waarde van dit moment, maar van een jaar eerder. De WOZ-waarde van woningen in Nederland is tussen waardepeildatum 2015 en 2016 gemiddeld gestegen. In onze gemeente zijn de WOZ-waarden van woningen met gemiddeld 2,6% gestegen. Voor niet-woningen (bedrijfspanden) is de gemiddelde waarde gedaald met 3,6%. 

WOZ-waardeloket
De WOZ-waarde van woningen in Nederland is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning of die van een andere woning eenvoudig opvragen bij één centraal punt: www.wozwaardeloket.nl. Deze site toont alleen de WOZ-waarde van een woning. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals verkoopprijzen, gegevens over de eigenaar of taxatieverslagen zijn op deze manier niet te raadplegen. 

Taxatieverslag digitaal
Een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand kunt u in het taxatieverslag vinden. De digitale versie van de WOZ-beschikking en het taxatieverslag kunt u vinden op  de gemeentelijke website. U moet dan inloggen met uw Digid. Voor bedrijven geldt dat deze moeten inloggen als bedrijf met het aanslagnummer (laatste 9 posities) en het invullen van het volledige aanslagbedrag. Hebt u geen computer dan is het verslag telefonisch op te vragen bij de gemeente. Het taxatieverslag is ook op te vragen via Mijn Overheid.nl.

WOZ waarde en OZB tarief
De totale opbrengst uit de OZB 2017 zal 1,69% lager uitkomen ten opzichte van het jaar 2016. De WOZ-waarde heeft daarmee geen directe invloed op de hoogte van de OZB-opbrengst. Het OZB-tarief voor 2017 is enerzijds aangepast aan de algemene tariefsverhoging van 1,69% en anderzijds gecorrigeerd voor de gemiddelde stijging/daling van de WOZ-waarden. Smallingerland volgt deze systematiek al jaren. De gemeente heeft dus geen voordeel bij een stijging van de WOZ-waarden, maar ook geen nadeel bij dalende WOZ-waarden.

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een algemene belasting. Uit de OZB-opbrengsten onderhouden we bijvoorbeeld de wegen, plantsoenen en sportvelden en kan de gemeente een subsidie verstrekken aan sociaal maatschappelijke en culturele instellingen.

De OZB wordt in rekening gebracht bij alle eigenaren van woningen en bij de eigenaren en gebruikers van de niet-woningen. Bij huurwoningen brengen we OZB in rekening bij de verhuurder. Om te bepalen welk bedrag per woning betaald moet worden, gebruikt de gemeente als verdeelmaatstaf de WOZ-waarde. De gemeente berekent wat er in totaal aan OZB moet binnenkomen. We berekenen het tarief door deze opbrengst te delen door de totale WOZ-waarde.

Heeft u vragen of wilt u bezwaar maken?
Heeft u vragen over uw belastingaanslag? Neem dan contact met ons op via tel. 0512-581234 of gemeente@smallingerland.nl.

Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet schriftelijk bezwaar maken. Op de achterzijde van het biljet leest u hoe dat in zijn werk gaat.

 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn