Frysk

De gemeente Smellingerlân is meartalich. Wy binne dwaande mei it ûntwikkeljen fan Frysk belied. Yn dat ramt wurdt in tal ûnderwerpen fierder útdjippe. Oer dizze ûnderwerpen moat yn in letter stadium in kar makke wurde, dit jildt  ek foar dizze webside.

Werom nei home