Ronde tafel dinsdag 11 mei

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 11 mei a.s. vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Alleen online

Het is niet mogelijk de vergaderingen van de raad te volgen in het gemeentehuis. De publieke tribune is gesloten i.v.m. de Coronamaatregelen. Het is ook niet mogelijk om de vergaderingen in de hal van het gemeentehuis te volgen. U kunt de vergaderingen online bekijken.

Agenda Ronde Tafel – digitaal

 1.    Opening    
2.    Vaststellen agenda    
3.    Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 (15 min.)    
4.     Recreatieschap De Marrekrite; Concept-jaarstukken 2020, Concept-jaarbegroting 2022 en Meerjarenrekening 2023-2025 (15 min.)
5.    GR Sociale Werkvoorziening Fryslân – Jaarstukken 2020 en ontwerp Begroting 2022 indienen zienswijze (15 min.)
6.    Vaststelling Startnotitie Omgevingsplan en beschikbaar stellen krediet (15 min)
7.    Raadsvoorstel vervanging Perspectiefnota door Kadernota (15 min.)
8.    Sluiting

Het Plein – digitaal

In verband met de Corona-maatregelen wordt het onderdeel Het Plein niet in de hal van het gemeentehuis gehouden. Wel is het mogelijk om aanwezig te zijn op het digitale Het Plein. Wilt u een onderwerp aankaarten bij raadsleden via het digitale Het Plein, dan kan dat door een mail te sturen aan de griffie. Stuur uw bericht naar griffie@smallingerland.nl 

Agenda Het Debat - digitaal

1.    Opening        
2.    Vaststelling agenda        
3    Vaststelling Bestemmingsplan Nijega – Kommisjewei - Transportonderneming
4.    Zienswijze (ontwerp) begroting 2022 FUMO
5.    Wijziging van de gemeenschappelijke regeling FUMO
6.    Verordening commissie bezwaren en klachten
7.    Sluiting    

Agenda Het Besluit - digitaal

1.    Opening    
1a.    Toelating raadslid de heer R. van der Molen (SP)
2.    Vragenuur    
3.    Vaststelling agenda    
4.     Vaststelling van de besluitenlijsten    
5.    Ingekomen stukken
6.    Vaststelling Bestemmingsplan Nijega – Kommisjewei – Transportonderneming 
7.    Zienswijze (ontwerp) begroting 2022 FUMO
8.    Wijziging van de gemeenschappelijke regeling FUMO
9.    Verordening commissie bezwaren en klachten
10.    Sluiting