Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteitenbesluit melden maatschappelijke participatie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht melding schade, storing of overlast
afvalpas aanvragen milieuscan
afvalwijzer-app minimagids
asbest verwijderen minimaregelingen aanvragen
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumenten aanwijzing
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumentenvergunning
bedrijfsafval inzamelen naamgebruik wijzigen
belastingen naamskeuze
beroepschrift indienen naamswijziging
bewijs van garantstelling nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van in leven zijn nummers kvk, BTW en bank
bewijs van nederlanderschap omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunningen inzien
bezwaarschrift indienen onderwijshuisvesting voorzieningen
bijstand ongedierte bestrijden
bijzondere bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bingo melden oplaadpaal in openbare ruimte
blipverts oud papier inzamelen
bomen kappen overlijden aangeven
bouwarchief inzien papieren aanvragen
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerboete
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerontheffing autobedrijven
brandveiligheid, advies parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bromfietsrijbewijs parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerservicenummer parkeren gehandicaptenvoertuig
buurtbudget aanvragen parkeren vrachtwagens
caravan parkeren op openbare weg paspoort
carbid schieten paspoort, tweede
compostvat kopen passantenhaven
demonstratie of betoging melden perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning ping spreekuur
dwangsom bij niet tijdig beslissen planschade
echtscheiding inschrijven plastic, blik en drankkarton inzamelen
ecoparkjes reclame plaatsen
ecostations rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
eigen verklaring rijbewijs rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanbieden
energiebesparing in koopwoningen rolemmer aanvragen
erkenning kind rolstoel (Wmo)
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
forensenbelasting scootmobiel (Wmo)
garantverklaring verblijf in nederland sloopmelding doen
geboorte aangifte stacaravan voor tijdelijke bewoning
gebouwen brandveilig gebruiken standplaats, vergunning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stukken inzien
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerplaats tapontheffing
geheimhouding persoonsgegevens tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gemeentegids terrasvergunning
gevonden dieren melden textiel inzamelen
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke reclame vergunning
glas inzamelen tijdelijke verhuur van koopwoningen
graf of urnengraf huren trekkerrijbewijs
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) uitstallingsvergunning
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel BRP
grondverzet melden uittreksel burgerlijke stand
historisch archief inzien vergunning klein evenement
hond aanmelden voor hondenbelasting verhuizing
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring inwoning geven
horecatijdenontheffing verklaring omtrent gedrag
huisbezoeken verklaring onder ede of belofte
huisnummer aanvragen verklaring van afstand
hulp bij het huishouden (Wmo) vermissing rolemmer melden
huwelijk en geregistreerd partnerschap verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
identificatieplicht vissen in gemeentewater
identiteitskaart vluchtelingenpaspoort
inburgeringscursus volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
incidentele festiviteit melden vooroverleg voorlopige beoordeling
individuele inkomenstoeslag vreemdelingenpaspoort
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vrijwilligersverzekering - schade melden
ja/nee sticker aanvragen vuur stoken (ontheffing)
kabels en leidingenvergunning vuurwerk
kadastrale informatie, kopie waarmerken kopie of afschrift
kinderopvang melden welstandscommissie
kindpakket witgoedregeling
klacht aanbesteding indienen wmo-loket
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing (Wmo)
kroonring aanvragen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen 2016 WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen
leerlingenvervoer aanvragen