Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen langdurigheidstoeslag
aanslag onroerend zaakbelasting leerlingenvervoer aanvragen
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning legalisatie handtekening
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie maatschappelijke participatie
afval inzamelen marktstandplaats
afvalpas mediation in bezwaarschrift procedure
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen milieuscan
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimagids 2014
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering minimaregelingen aanvragen
bedrijfsafval inzamelen monumenten aanwijzing
belastingen monumentenvergunning
beroepschrift indienen naamgebruik wijzigen
bewijs van in leven zijn naamskeuze
bewijs van nederlanderschap naamswijziging
bezwaarschrift belastingen nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift indienen nummers kvk, BTW en bank
bijstand omgevingsvergunning aanvragen
bijzondere bijstand omgevingsvergunningen inzien
bingo melden onderwijshuisvesting voorzieningen
bomen kappen ongediertebestrijding
bouwarchief inzien ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwkavels, belangstelling registreren overlijden aangeven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerboete
brandveiligheid, advies parkeerontheffing autobedrijven
bromfietsrijbewijs parkeervergunning voor bewoners bestaande en nieuwe vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerservicenummer parkeervergunning voor centrumbewoners
buurtbudget aanvragen parkeren gehandicaptenvoertuig
caravan parkeren op openbare weg parkeren vrachtwagens
carbid schieten paspoort
compostvaten kopen paspoort, tweede
demonstratie of betoging melden perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning ping - persoonlijk financieel advies
duurzaamheidslening planschade
dwangsom bij niet tijdig beslissen reclame plaatsen
echtscheiding inschrijven rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
emigratie rioolaansluiting aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolemmer vervangen
erkenning kind rolstoel (Wmo)
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
forensenbelasting scootmobiel (Wmo)
geboorte aangifte slopen van een bouwwerk
gebouwen brandveilig gebruiken sociale werkvoorziening
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stacaravan voor tijdelijke bewoning
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie afkoppelen regenwater
gehandicapten parkeerplaats subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tapontheffing
gemeentegids tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
geregistreerd partnerschap terrasvergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden textiel inzamelen
glasinzameling tijdelijke reclame vergunning
graf of urnengraf huren tijdelijke verhuur van koopwoningen
grof vuil brengen of laten ophalen uitstallingsvergunning
grondverzet melden uittreksel BRP
historisch archief inzien uittreksel burgerlijke stand
hond aanmelden voor hondenbelasting verhuizing
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring omtrent gedrag
horecatijdenontheffing verklaring onder ede of belofte
huisbezoeken verklaring van afstand
huisnummer aanvragen vissen in gemeentewater
huisvuil inzamelen vluchtelingenpaspoort
hulp bij het huishouden (Wmo) volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
huwelijk en ondertrouw vooroverleg, voorlopige beoordeling
identificatieplicht vreemdelingenpaspoort
identiteitskaart (NIK) vrijwilligersverzekering
inburgeringscursus vuur stoken (ontheffing)
incidentele festiviteit melden vuurwerk
inrit, uitrit, uitweg aanleggen waarmerken kopie of afschrift
ja/nee sticker aanvragen witgoedregeling
kabels en leidingenvergunning wmo-loket
kadastrale informatie, kopie wob-aanvraag indienen
kinderopvang melden woningaanpassing (Wmo)
klacht tegen ambtelijk optreden WOZ beschikking
klacht tegen horecaontzegging indienen WOZ taxatieverslag
kwijtschelding belastingen 2014 zienswijze indienen
kwijtschelding leges ID kaart