Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen loonkostensubsidie
aanslag onroerend zaakbelasting maatschappelijke participatie
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning marktstandplaats
activiteitenbesluit melden mediation in bezwaarschrift procedure
adoptie melding schade, storing of overlast
afval overzicht milieuscan
afvalpas aanvragen minimagids
asbest verwijderen minimaregelingen aanvragen
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumenten aanwijzing
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van garantstelling naamswijziging
bewijs van in leven zijn nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van nederlanderschap nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunningen inzien
bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bijzondere bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bingo melden oplaadpaal in openbare ruimte
bomen kappen overlijden aangeven
bouwarchief inzien papieren aanvragen
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerboete
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerontheffing autobedrijven
brandveiligheid, advies parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bromfietsrijbewijs parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerservicenummer parkeren gehandicaptenvoertuig
buurtbudget aanvragen parkeren vrachtwagens
caravan parkeren op openbare weg paspoort
carbid schieten paspoort, tweede
compostvat kopen perceelsgebonden informatie
demonstratie of betoging melden ping spreekuur
drank en horecavergunning planschade
duurzaamheidslening reclame plaatsen
dwangsom bij niet tijdig beslissen rijbewijs
echtscheiding inschrijven riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolstoel (Wmo)
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel (Wmo)
forensenbelasting sloopmelding doen
geboorte aangifte stacaravan voor tijdelijke bewoning
gebouwen brandveilig gebruiken standplaats, vergunning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stukken inzien
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie afkoppelen regenwater
gehandicapten parkeerplaats subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tapontheffing
gemeentegids tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
geregistreerd partnerschap terrasvergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke reclame vergunning
graf of urnengraf huren tijdelijke verhuur van koopwoningen
grondverzet melden trekkerrijbewijs
historisch archief inzien uitstallingsvergunning
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel BRP
hond afmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
horecatijdenontheffing verhuizing
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring van afstand
huwelijk en ondertrouw vermissing rolemmer melden
identificatieplicht vissen in gemeentewater
identiteitskaart (NIK) vluchtelingenpaspoort
inburgeringscursus volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
incidentele festiviteit melden vooroverleg, voorlopige beoordeling
individuele inkomenstoeslag vreemdelingenpaspoort
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vrijwilligersverzekering - schade melden
ja/nee sticker aanvragen vuur stoken (ontheffing)
kabels en leidingenvergunning vuurwerk
kadastrale informatie, kopie waarmerken kopie of afschrift
kinderopvang melden welstandscommissie
klacht tegen ambtelijk optreden witgoedregeling
klacht tegen horecaontzegging indienen wmo-loket
kroonring aanvragen wob-aanvraag indienen
kwijtschelding belastingen 2015 woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding leges ID kaart WOZ beschikking
leerlingenvervoer aanvragen WOZ taxatieverslag
legalisatie handtekening zienswijze indienen