Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning maatschappelijke participatie
activiteitenbesluit melden marktstandplaats
adoptie mediation in bezwaarschrift procedure
afval inzamelen melding schade of overlast
afvalpas milieuscan
afvalwijzer-app minimagids 2013
alcohol tijdelijk schenken, ontheffing minimaregelingen aanvragen
asbest verwijderen monumenten aanwijzing
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumentenvergunning
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering naamgebruik wijzigen
bedrijfsafval inzameling naamskeuze
belastingen naamswijziging
beroepschrift indienen nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van in leven zijn nummers kvk, BTW en bank
bewijs van nederlanderschap omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunningen inzien
bezwaarschrift indienen onderwijshuisvesting voorzieningen
bijstand ongediertebestrijding
bijzondere bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bingo melden overlijden aangeven
bomen kappen parkeerboete
bouwarchief inzien parkeervergunning voor bewoners bestaande en nieuwe vergunningszones
bouwkavels, belangstelling registreren parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeervergunning voor centrumbewoners
brandveiligheid, advies parkeren bij autobedrijven
bromfietsrijbewijs parkeren gehandicaptenvoertuig
burgerinitiatief indienen parkeren vrachtwagens
burgerservicenummer paspoort
buurtbudget aanvragen paspoort, tweede
caravan parkeren op openbare weg perceelsgebonden informatie
carbid schieten ping - persoonlijk financieel advies
compostvaten kopen planschade
demonstratie of betoging melden reclame plaatsen
drank en horecavergunning rijbewijs
duurzaamheidslening riolering ontstoppen
dwangsom bij niet tijdig beslissen rioolaansluiting aanvragen
echtscheiding inschrijven rolemmer vervangen
eerste inschrijving in Nederland rolstoel (Wmo)
emigratie schade aangifte gemeente
energiebesparing in koopwoningen scootmobiel (Wmo)
erkenning kind slopen van een bouwwerk
evenementenvergunning sluitingsuur horecabedrijven, ontheffing
forensenbelasting sociale werkvoorziening
geboorte aangifte stacaravan voor tijdelijke bewoning
gebouwen brandveilig gebruiken subsidie afkoppelen regenwater
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning subsidie energiebesparing
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerplaats tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
geheimhouding persoonsgegevens terrasvergunning
gemeentegids test
geregistreerd partnerschap textiel inzamelen
gevonden voorwerpen aangeven tijdelijke reclame plaatsen
glasinzameling tijdelijke verhuur van koopwoningen
graafwerkzaamheden kabels en leidingen uitstalling winkelartikelen
graf of urnengraf huren uittreksel BRP
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel burgerlijke stand
historisch archief inzien verhuizing
hond aanmelden voor hondenbelasting verklaring omtrent gedrag
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring onder ede of belofte
huisbezoeken verklaring van afstand
huisnummer aanvragen verloren voorwerpen aangeven
huisvuil inzamelen vissen in gemeentewater
hulp bij het huishouden (Wmo) vluchtelingenpaspoort
huwelijk en ondertrouw volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
identificatieplicht vooroverleg, voorlopige beoordeling
identiteitskaart (NIK) vreemdelingenpaspoort
inburgeringscursus vrijwilligersverzekering
incidentele festiviteit melden vuur stoken (ontheffing)
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuurwerk
ja/nee sticker aanvragen waarmerken kopie of afschrift
kadastrale informatie, kopie witgoedregeling
kinderopvang melden wmo-loket
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding belastingen 2014 WOZ beschikking
kwijtschelding leges ID kaart WOZ taxatieverslag
langdurigheidstoeslag zienswijze indienen
leerlingenvervoer aanvragen