Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen loonkostensubsidie
aanslag onroerend zaakbelasting maatschappelijke participatie
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning marktstandplaats
activiteitenbesluit melden mediation in bezwaarschrift procedure
adoptie melding schade, storing of overlast
afval overzicht milieuscan
afvalpas minimagids 2014
afvalwijzer-app minimaregelingen aanvragen
asbest verwijderen monumenten aanwijzing
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumentenvergunning
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering naamgebruik wijzigen
bedrijfsafval inzamelen naamskeuze
belastingen naamswijziging
beroepschrift indienen nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van in leven zijn nummers kvk, BTW en bank
bewijs van nederlanderschap omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunningen inzien
bezwaarschrift indienen onderwijshuisvesting voorzieningen
bijstand ongediertebestrijding
bijzondere bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bingo melden oud papier
bomen kappen overlijden aangeven
bouwarchief inzien papieren aanvragen
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerboete
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerontheffing autobedrijven
brandveiligheid, advies parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bromfietsrijbewijs parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerservicenummer parkeren gehandicaptenvoertuig
buurtbudget aanvragen parkeren vrachtwagens
caravan parkeren op openbare weg paspoort
carbid schieten paspoort, tweede
compostvaten kopen perceelsgebonden informatie
demonstratie of betoging melden ping spreekuur
drank en horecavergunning planschade
duurzaamheidslening plastic, blik en drankkarton
dwangsom bij niet tijdig beslissen reclame plaatsen
echtscheiding inschrijven rijbewijs
ecoparkjes riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanbieden
energiebesparing in koopwoningen rolemmer vervangen of bijplaatsen
erkenning kind rolstoel (Wmo)
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
forensenbelasting scootmobiel (Wmo)
geboorte aangifte slopen van een bouwwerk
gebouwen brandveilig gebruiken sociale werkvoorziening
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stacaravan voor tijdelijke bewoning
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) standplaats, vergunning
gehandicapten parkeerplaats stukken inzien
geheimhouding persoonsgegevens subsidie afkoppelen regenwater
gemeentegids subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geregistreerd partnerschap tapontheffing
gevonden of verloren voorwerpen melden tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
glasinzameling terrasvergunning
graf of urnengraf huren textiel
grof vuil brengen of laten ophalen tijdelijke reclame vergunning
grondverzet melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
historisch archief inzien uitstallingsvergunning
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel BRP
hond afmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
horecatijdenontheffing verhuizing
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring van afstand
huwelijk en ondertrouw vissen in gemeentewater
identificatieplicht vluchtelingenpaspoort
identiteitskaart (NIK) volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
inburgeringscursus vooroverleg, voorlopige beoordeling
incidentele festiviteit melden vreemdelingenpaspoort
individuele inkomenstoeslag vrijwilligersverzekering - schade melden
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuur stoken (ontheffing)
ja/nee sticker aanvragen vuurwerk
kabels en leidingenvergunning waarmerken kopie of afschrift
kadastrale informatie, kopie welstandscommissie
kinderopvang melden witgoedregeling
klacht tegen ambtelijk optreden wmo-loket
klacht tegen horecaontzegging indienen wob-aanvraag indienen
kwijtschelding belastingen 2015 woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding leges ID kaart WOZ beschikking
leerlingenvervoer aanvragen WOZ taxatieverslag
legalisatie handtekening zienswijze indienen