Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen loonkostensubsidie
aanslag onroerend zaakbelasting maatschappelijke participatie
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning marktstandplaats
activiteitenbesluit melden mediation in bezwaarschrift procedure
adoptie melding schade, storing of overlast
afval milieuscan
afval overzicht minimagids 2014
afvalpas aanvragen minimaregelingen aanvragen
afvalwijzer-app monumenten aanwijzing
asbest verwijderen monumentenvergunning
automatische incasso gemeentelijke belastingen naamgebruik wijzigen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering naamskeuze
bedrijfsafval inzamelen naamswijziging
belastingen nederlandse nationaliteit aanvragen
beroepschrift indienen nummers kvk, BTW en bank
bewijs van in leven zijn omgevingsvergunning aanvragen
bewijs van nederlanderschap omgevingsvergunningen inzien
bezwaarschrift belastingen onderwijshuisvesting voorzieningen
bezwaarschrift indienen ongediertebestrijding
bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bijzondere bijstand oud papier
bingo melden overlijden aangeven
bomen kappen papieren aanvragen
bouwarchief inzien parkeerboete
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerontheffing autobedrijven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
brandveiligheid, advies parkeervergunning bewoners in vergunningszones
bromfietsrijbewijs parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerinitiatief indienen parkeren gehandicaptenvoertuig
burgerservicenummer parkeren vrachtwagens
buurtbudget aanvragen paspoort
caravan parkeren op openbare weg paspoort, tweede
carbid schieten perceelsgebonden informatie
compostvat kopen ping spreekuur
demonstratie of betoging melden planschade
drank en horecavergunning plastic, blik en drankkarton
duurzaamheidslening reclame plaatsen
dwangsom bij niet tijdig beslissen rijbewijs
echtscheiding inschrijven riolering ontstoppen
ecoparkjes rioolaansluiting aanvragen
eerste inschrijving in Nederland rolemmer aanbieden
emigratie rolemmer aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolstoel (Wmo)
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel (Wmo)
forensenbelasting sloopmelding doen
geboorte aangifte sociale werkvoorziening
gebouwen brandveilig gebruiken stacaravan voor tijdelijke bewoning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning standplaats, vergunning
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) stukken inzien
gehandicapten parkeerplaats subsidie afkoppelen regenwater
geheimhouding persoonsgegevens subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gemeentegids tapontheffing
geregistreerd partnerschap tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gevonden of verloren voorwerpen melden terrasvergunning
glasinzameling textiel
graf of urnengraf huren tijdelijke reclame vergunning
grof vuil brengen of laten ophalen tijdelijke verhuur van koopwoningen
grondverzet melden uitstallingsvergunning
historisch archief inzien uittreksel BRP
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
hond afmelden voor hondenbelasting verhuizing
horecatijdenontheffing verklaring omtrent gedrag
huisbezoeken verklaring onder ede of belofte
huisnummer aanvragen verklaring van afstand
hulp bij het huishouden (Wmo) vermissing rolemmer melden
huwelijk en ondertrouw vissen in gemeentewater
identificatieplicht vluchtelingenpaspoort
identiteitskaart (NIK) volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
inburgeringscursus vooroverleg, voorlopige beoordeling
incidentele festiviteit melden vreemdelingenpaspoort
individuele inkomenstoeslag vrijwilligersverzekering - schade melden
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuur stoken (ontheffing)
ja/nee sticker aanvragen vuurwerk
kabels en leidingenvergunning waarmerken kopie of afschrift
kadastrale informatie, kopie welstandscommissie
kinderopvang melden witgoedregeling
klacht tegen ambtelijk optreden wmo-loket
klacht tegen horecaontzegging indienen wob-aanvraag indienen
kroonring aanvragen woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding belastingen 2015 WOZ beschikking
kwijtschelding leges ID kaart WOZ taxatieverslag
leerlingenvervoer aanvragen zienswijze indienen
legalisatie handtekening