Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen maatschappelijke participatie
aanslag onroerend zaakbelasting marktstandplaats
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning mediation in bezwaarschrift procedure
activiteitenbesluit melden melding schade, storing of overlast
adoptie milieuscan
afval overzicht minimagids
afvalpas aanvragen minimaregelingen aanvragen
asbest verwijderen monumenten aanwijzing
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumentenvergunning
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering naamgebruik wijzigen
belastingen naamskeuze
beroepschrift indienen naamswijziging
bewijs van garantstelling nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van in leven zijn nummers kvk, BTW en bank
bewijs van nederlanderschap omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunningen inzien
bezwaarschrift indienen onderwijshuisvesting voorzieningen
bijstand ongediertebestrijding
bijzondere bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bingo melden oplaadpaal in openbare ruimte
bomen kappen overlijden aangeven
bouwarchief inzien papieren aanvragen
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerboete
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerontheffing autobedrijven
brandveiligheid, advies parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bromfietsrijbewijs parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerservicenummer parkeren gehandicaptenvoertuig
buurtbudget aanvragen parkeren vrachtwagens
caravan parkeren op openbare weg paspoort
carbid schieten paspoort, tweede
compostvat kopen perceelsgebonden informatie
demonstratie of betoging melden ping spreekuur
drank en horecavergunning planschade
duurzaamheidslening reclame plaatsen
dwangsom bij niet tijdig beslissen rijbewijs
echtscheiding inschrijven riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolstoel (Wmo)
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel (Wmo)
forensenbelasting sloopmelding doen
geboorte aangifte stacaravan voor tijdelijke bewoning
gebouwen brandveilig gebruiken standplaats, vergunning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stukken inzien
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie afkoppelen regenwater
gehandicapten parkeerplaats subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tapontheffing
gemeentegids tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gevonden of verloren voorwerpen melden terrasvergunning
graf of urnengraf huren tijdelijke reclame vergunning
grondverzet melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
historisch archief inzien trekkerrijbewijs
hond aanmelden voor hondenbelasting uitstallingsvergunning
hond afmelden voor hondenbelasting uittreksel BRP
horecatijdenontheffing uittreksel burgerlijke stand
huisbezoeken verhuizing
huisnummer aanvragen verklaring omtrent gedrag
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring onder ede of belofte
huwelijk en geregistreerd partnerschap verklaring van afstand
identificatieplicht vermissing rolemmer melden
identiteitskaart (NIK) vissen in gemeentewater
inburgeringscursus vluchtelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
individuele inkomenstoeslag vooroverleg, voorlopige beoordeling
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vreemdelingenpaspoort
ja/nee sticker aanvragen vrijwilligersverzekering - schade melden
kabels en leidingenvergunning vuur stoken (ontheffing)
kadastrale informatie, kopie vuurwerk
kinderopvang melden waarmerken kopie of afschrift
klacht tegen ambtelijk optreden welstandscommissie
klacht tegen horecaontzegging indienen witgoedregeling
kroonring aanvragen wmo-loket
kwijtschelding belastingen 2015 wob-aanvraag indienen
kwijtschelding leges ID kaart woningaanpassing (Wmo)
leerlingenvervoer aanvragen WOZ beschikking
legalisatie handtekening WOZ taxatieverslag
loonkostensubsidie zienswijze indienen