Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen langdurigheidstoeslag
aanslag onroerend zaakbelasting leerlingenvervoer aanvragen
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning legalisatie handtekening
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie maatschappelijke participatie
afval inzamelen marktstandplaats
afvalpas mediation in bezwaarschrift procedure
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen milieuscan
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimagids 2014
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering minimaregelingen aanvragen
bedrijfsafval inzamelen monumenten aanwijzing
belastingen monumentenvergunning
beroepschrift indienen naamgebruik wijzigen
bewijs van in leven zijn naamskeuze
bewijs van nederlanderschap naamswijziging
bezwaarschrift belastingen nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift indienen nummers kvk, BTW en bank
bijstand omgevingsvergunning aanvragen
bijzondere bijstand omgevingsvergunningen inzien
bingo melden onderwijshuisvesting voorzieningen
bomen kappen ongediertebestrijding
bouwarchief inzien ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwkavels, belangstelling registreren overlijden aangeven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. papieren aanvragen
brandveiligheid, advies parkeerboete
bromfietsrijbewijs parkeerontheffing autobedrijven
burgerinitiatief indienen parkeervergunning voor bewoners bestaande en nieuwe vergunningszones
burgerservicenummer parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
buurtbudget aanvragen parkeervergunning voor centrumbewoners
caravan parkeren op openbare weg parkeren gehandicaptenvoertuig
carbid schieten parkeren vrachtwagens
compostvaten kopen paspoort
demonstratie of betoging melden paspoort, tweede
drank en horecavergunning perceelsgebonden informatie
duurzaamheidslening ping spreekuur
dwangsom bij niet tijdig beslissen planschade
echtscheiding inschrijven reclame plaatsen
eerste inschrijving in Nederland rijbewijs
emigratie riolering ontstoppen
energiebesparing in koopwoningen rioolaansluiting aanvragen
erkenning kind rolemmer vervangen
evenementenvergunning rolstoel (Wmo)
forensenbelasting schade aangifte gemeente
geboorte aangifte scootmobiel (Wmo)
gebouwen brandveilig gebruiken slopen van een bouwwerk
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning sociale werkvoorziening
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) stacaravan voor tijdelijke bewoning
gehandicapten parkeerplaats stukken inzien
geheimhouding persoonsgegevens subsidie afkoppelen regenwater
gemeentegids subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geregistreerd partnerschap tapontheffing
gevonden of verloren voorwerpen melden tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
glasinzameling terrasvergunning
graf of urnengraf huren textiel inzamelen
grof vuil brengen of laten ophalen tijdelijke reclame vergunning
grondverzet melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
historisch archief inzien uitstallingsvergunning
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel BRP
hond afmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
horecatijdenontheffing verhuizing
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
huisvuil inzamelen verklaring van afstand
hulp bij het huishouden (Wmo) vissen in gemeentewater
huwelijk en ondertrouw vluchtelingenpaspoort
identificatieplicht volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
identiteitskaart (NIK) vooroverleg, voorlopige beoordeling
inburgeringscursus vreemdelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden vrijwilligersverzekering
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuur stoken (ontheffing)
ja/nee sticker aanvragen vuurwerk
kabels en leidingenvergunning waarmerken kopie of afschrift
kadastrale informatie, kopie witgoedregeling
kinderopvang melden wmo-loket
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing (Wmo)
koopkrachttegemoetkoming 2014 WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen 2014 WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen