Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning maatschappelijke participatie
activiteitenbesluit melden marktstandplaats
adoptie marktstandplaats, eenmalige toewijzing, vergunning
afval overzicht mediation in bezwaarschrift procedure
afvalpas melding schade, storing of overlast
afvalwijzer-app milieuscan
asbest verwijderen minimagids 2014
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzamelen monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van in leven zijn naamswijziging
bewijs van nederlanderschap nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift belastingen nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunning aanvragen
bijstand omgevingsvergunningen inzien
bijzondere bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bingo melden ongediertebestrijding
bomen kappen ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwarchief inzien overlijden aangeven
bouwkavels, belangstelling registreren papieren aanvragen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerboete
brandveiligheid, advies parkeerontheffing autobedrijven
bromfietsrijbewijs parkeervergunning voor bewoners bestaande en nieuwe vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerservicenummer parkeervergunning voor centrumbewoners
buurtbudget aanvragen parkeren gehandicaptenvoertuig
caravan parkeren op openbare weg parkeren vrachtwagens
carbid schieten paspoort
compostvaten kopen paspoort, tweede
demonstratie of betoging melden perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning ping spreekuur
duurzaamheidslening planschade
dwangsom bij niet tijdig beslissen plastic, blik en drankkarton
echtscheiding inschrijven reclame plaatsen
ecoparkjes rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
emigratie rioolaansluiting aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolemmer aanbieden
erkenning kind rolemmer vervangen
evenementenvergunning rolstoel (Wmo)
forensenbelasting schade aangifte gemeente
geboorte aangifte scootmobiel (Wmo)
gebouwen brandveilig gebruiken slopen van een bouwwerk
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning sociale werkvoorziening
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) stacaravan voor tijdelijke bewoning
gehandicapten parkeerplaats stukken inzien
geheimhouding persoonsgegevens subsidie afkoppelen regenwater
gemeentegids subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geregistreerd partnerschap tapontheffing
gevonden of verloren voorwerpen melden tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
glasinzameling terrasvergunning
graf of urnengraf huren textiel
grof vuil brengen of laten ophalen tijdelijke reclame vergunning
grondverzet melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
historisch archief inzien uitstallingsvergunning
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel BRP
hond afmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
horecatijdenontheffing verhuizing
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring van afstand
huwelijk en ondertrouw vissen in gemeentewater
identificatieplicht vluchtelingenpaspoort
identiteitskaart (NIK) volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
inburgeringscursus vooroverleg, voorlopige beoordeling
incidentele festiviteit melden vreemdelingenpaspoort
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vrijwilligersverzekering
ja/nee sticker aanvragen vuur stoken (ontheffing)
kabels en leidingenvergunning vuurwerk
kadastrale informatie, kopie waarmerken kopie of afschrift
kinderopvang melden witgoedregeling
klacht tegen ambtelijk optreden wmo-loket
klacht tegen horecaontzegging indienen wob-aanvraag indienen
koopkrachttegemoetkoming 2014 woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding belastingen 2014 WOZ beschikking
kwijtschelding leges ID kaart WOZ taxatieverslag
langdurigheidstoeslag zienswijze indienen
leerlingenvervoer aanvragen